Բանկային գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքներ և նորմատիվ իրավական այլ ակտեր | ardshinbank

Բանկային գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքներ և նորմատիվ իրավական այլ ակտեր

1.     "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք"

2.     "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենք

3.    "Բանկային գաղտնիքի մասին" ՀՀ օրենք

4.    "Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" ՀՀ օրենք

5.    "Բանկային ավանդների ներգրավման մասին" ՀՀ օրենք

6.    "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենք

7.     "Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենք

8.    "Արժեթղթերի շուկայի մասին" ՀՀ օրենք

9.    "Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին" ՀՀ օրենք

10.  "Բաժնետիրական ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենք

11.   "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենք

12.   "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք

13.  "Եկամտային հարկի մասին" ՀՀ օրենք

14.  "Հաշվապահական հաշվառման մասին" ՀՀ օրենք

15.  Կանոնակարգ 8/01 "Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ"

16.  Կանոնակարգ 8/02 "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը"

17.   Կանոնակարգ 8/03 "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների,ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի եվ դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը"

18.  Կանոնակարգ 8/05 "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները"

19.  Կանոնակարգ 9 "ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները"

20.  "Վարկային տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության" կարգ

21.   Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների ռեեստրի վարման և հաշվի օպերատորների գործունեության կանոնակարգ 5/15

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2024-06-18 11:06
Developed by Studio One